گرانی ها چگونه فقر را عمومی کرد؟

درخواست حذف این مطلب

گفتگو با حسین اکبری  درباره ی تبعات افزایش نرخ ارز، و مسیرهای پیش روی کارگران

گرانی ها چگونه فقر را عمومی کرد؟

میدان | ۱۲ آبان ۱۳۹۷ |

باید یک تصمیم نهایی گرفته شود. اگر این را بپذیریم که دشمن خارجی بحران و تورم ایجاد می­ کند، ناگزیر از توجه به نیروی کار و مردم و اصلاح جامعه خواهیم بود. ما برای این ماس نمی کنیم، ت ها برای بقای خودشان باید این کار را ند. باید جلوی فساد و گرفته شود، رانت محدود شود و از بین برود. اقتصاددان ­های ت باید را ارها را ارائه دهند، و اگر نمی ­توانند، به اقتصاددان­ های مردمی روی آورند[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]